Kunstenfestival Musica Sacra vindt in 2021 plaats van woensdag 22 t/m zondag 26 september. Ook in de St Jan zullen dit jaar weer verschillende concerten plaatsvinden. Voor meer informatie over het programma en tickets kunt u terecht op https://www.musicasacramaastricht.nl/

Thema: Moeder Aarde

Het thema van de editie 2021 is Moeder Aarde. Is het niet aanmatigend en arrogant om te beweren dat wij als mensen milieu en klimaat zomaar kunnen veranderen? Denk aan de vermanende vraag van God aan Job: ‘Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen?’ En besef: Moeder Aarde kan ons heel goed missen en zal in superieure onverschilligheid haar rondjes wel blijven draaien. Het heeft er alle schijn van dat zij even onverschillig haar bewoners kan treffen met droogte, water, vuur, of een pandemie, als antwoord op wat haar wordt aangedaan. Wij lijken onze hand te overspelen door als haar vermeende eigenaren bodem en lucht, flora en fauna naar believen te belasten, te benutten en uit te putten. Het besef groeit dat dit wel eens een dure vergissing zou kunnen zijn en dat we onze relatie met de aarde grondig moeten herzien.

Dit inzicht is niet nieuw. Kerkvader Augustinus vroeg eeuwen geleden al: ‘Waarheen zult gij gaan buiten de wereld?’ In zijn Zonnelied pleitte de heilige Franciscus voor een zorgvuldige omgang met de aarde. De paus – die niet toevallig zijn naam draagt – kwam zes jaar geleden met een doorwrochte encycliek, daarmee volledig in lijn. De Club van Rome trok met het rapport over Grenzen aan de groei bijna vijftig jaar geleden al geruchtmakend aan de bel. Er is vrijwel geen weldenkend mens meer die zich niet met dit thema bezighoudt.

Een ecologie van natuur en rechtvaardige menselijke verhoudingen is ook vervat in het Afrikaanse begrip Ubuntu, waarin zorg voor de natuur samenvalt met zorg voor de medemens. De Amerikanen met precolumbiaanse wortels spreken liefkozend over Moeder Aarde als La Pachamama, vergezeld van de oproep: ‘zorg goed voor haar, want ze zorgt voor ons.’ Wij zullen iets van onze gekoesterde vrijheid moeten inleveren om de toekomst van de even sterke als broze, krachtige en breekbare Moeder Aarde en die van haar huidige en toekomstige bewoners niet verder te beschadigen. Zij kan zonder ons; zonder haar zijn we nergens.

Op de ontelbare vragen die de ingewikkelde verhouding met Moeder Aarde oproept, heeft Musica Sacra geen pasklare antwoorden. Maar het veelzijdig aanbod kan wel een handje helpen. Omdat het verrassende vragen stelt die te denken geven, omdat het schoonheid aanreikt die niets vraagt en alles belooft, omdat het vermanend of niet, bespiegelend, verhelderend inspireert, en waar mogelijk een glimp toont van licht en glans van over de schutting van alledag.

Musica Sacra

Elk jaar wordt de programmering van Musica Sacra Maastricht opgebouwd vanuit de bepalende en richtinggevende rol van een centraal thema. Met onorthodoxe keuzes en originele invalshoeken willen wij laten zien hoe verrassend universeel en actueel de gekozen thema’s zijn. Dat betekent onder andere dat vele programma’s speciaal voor Musica Sacra worden geproduceerd en dus tijdens het festival in première gaan.

Musica Sacra Maastricht speelt zich (hoofdzakelijk) af op die plekken waar ‘het sacrale’ als vanzelfsprekend wordt ervaren. In Maastricht is dit in, voor, op en tussen de oude kerken en gebouwen.

Recent Posts